ÁSZF

Általános Felhasználási Feltételek

– művésztelepekre és nyitott táborokra történő jelentkezéshez –

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek) szabályozzák a Tállyáért Egyesület (Székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 35.; nyilvántartási száma: 05-02-0065251; bejegyző bíróság: Miskolci Törvényszék; Adószám:            18523991-2-05; e-mail: artistaille@artistaille.com; telefonszám: + 36 30 123 4567; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://artistaille.com/ weboldalon elérhető online jelentkezési rendszer (a továbbiakban: online jelentkezési rendszer) használatát, működését, amelynek során lehetőség van a Szolgáltató által szervezett művésztelepekre és nyitott táborokra jelentkezni. A jelen Általános Felhasználási Feltételekkel a Szolgáltató további célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

A Szolgáltató fenntartja jogát magának a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztathatja a Jelentkezőket, amelyet a http://artistaille.com/ erre a célra szolgáló felülete, a Szolgáltató által küldött hírlevél vagy valamennyi Jelentkezőnek a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhat. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata megjelenik a Weboldalon, az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre megvizsgálni a Weboldalon. A Jelentkező jogosult az Általános Felhasználási Feltételek ellen tiltakozni, amint az megjelenítésre került a Weboldalon.

Nyitott táborok: neves kortárs művészek által vezetett többnapos workshopok lelkes amatőröknek a csodálatos Tokaji borvidéken. A Nyitott táborokon való részvétel feltétele a Weboldalon feltüntetett kurzusdíj megfizetése.

Művésztelep: ingyenes táborok minden elismert művésznek és felsőfokú, szakirányú tanulmányait folytató alkotónak, aki része a kortárs diskurzusnak. Művésztelepre azok jelentkezhetnek, akik részei a kortárs diskurzusnak, vagy akik a művészeti életben elismert, rendszeresen publikáló, kiállító alkotók, vagy akik szakirányú felsőoktatási tanulmányaikat folytatják.

Szerződő fél vagy Jelentkező: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a Szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi.

Szerződő felek: a Szolgáltató és a Jelentkező a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak, így együttesen szerződő felek.

Weboldal: a http://artistaille.com/ weboldal.

Szerződés: a Szolgáltató és a Szerződő fél között a Weboldalon elérhető online jelentkezési rendszer igénybevételével, a Szolgáltató által szervezett Művésztelepeken vagy Nyitott táborokon való részvétel tárgyában, a jelen Általános Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint jön létre. A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A megkötött szerződés nem kerül iktatásra, azonban a jelentkezés leadásakor a Szerződő fél által elfogadott Általános Felhasználási Feltételek dátum alapján a Szolgáltató által, kérésre visszakereshető.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói jogvita: a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződő felek közötti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy.

Fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró személy; jelen Általános Felhasználási Feltételek tekintetében a Tállyáért Egyesület.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE, JELENTKEZÉS, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Szolgáltató a http://artistaille.com/ weboldalon, a „Részletek” menüponton belül ad részletes tájékoztatást az általa megszervezésre kerülő Művésztelepekről és Nyitott táborokról (Nyitott tábor kurzusdíja, a Jelentkezők számára biztosított szolgáltatások, kurzusok, a kurzusok időpontjai stb.).

A Nyitott tábor kurzusdíjai a mindenkori hatályos általános forgalmi adót, illetve a szálláson való tartózkodásért fizetendő mindenkori idegenforgalmi adót (IFA) is tartalmazzák. A kurzusdíjak magyar forintban (Ft/HUF) vannak feltüntetve. A Szolgáltató a jelentkezés díját előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyekre a Szerződő fél a jelentkezését leadta. Szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni a kurzusdíj adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többlet terheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a Szerződő félre. Fontos felhívás a Szerződő felek részére, hogy a Szolgáltató által biztosított ellátás körébe se a Művésztelep, se a Nyitott tábor esetén nem tartozik bele a szállás minibárjából való fogyasztás!

Szolgáltató – a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki az igénybevett szolgáltatásról. A Szerződő fél felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. Szolgáltató a számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Szerződő fél rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus üzenet (e-mail) mellékleteként megküldésre kerül a jelentkezés során megadott e-mail címre.

Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális kurzusdíjakat, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett Weboldalon is közzéteszi.

Vendég az adott kurzus, tábor mellett található „Jelentkezés” menüpont alatt kezdheti meg az online jelentkezést. Első lépésben kötelezően meg kell adnia az adott programon résztvevő személy teljes nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. Szerződő félnek az „Üzenet” négyzetben lehetősége van külön megjegyzéseket intézni a Szolgáltató felé. Ezt követően az Adatkezelési tájékoztató és a jelen Általános Felhasználási Feltételek – jelölőnégyzet kipipálásával történő – elfogadását követően van lehetőség a „Beküldés” gombra kattintva a jelentkezés Szolgáltató felé történő megküldésére.

A „Beküldés” gomb megnyomásával a Szerződő fél a jelentkezési igényét (ajánlatát) elküldi a Szolgáltatónak. Szolgáltató a Szerződő fél jelentkezését (ajánlatát) rögzíti, és a Szerződő fél által megadott e-mail címre rövid időn belül üzenetet küld a jelentkezés adataival és Nyitott tábor esetén előlegfizetésre történő felhívással, valamint további, a Szerződő fél számára fontos – különösen a jelentkezés lemondására vonatkozó – információkkal.

A jelentkezés elküldését követően – tekintettel arra, hogy az online jelentkezési rendszer, csak egy automatikus e-mail küldését teszi lehetővé – az esetleges hibák kijavítására, a jelentkezés módosítására vagy azonnali lemondására kizárólag telefonon, írásban vagy e-mail útján van lehetőség a Szolgáltató jelen Általános Felhasználási Feltételekben megadott elérhetőségeinek egyikén. A Szolgáltató telefonon történő megkeresése nem emelt díjas.

A Szerződés tartalmát a jelen Általános Felhasználási Feltételek, a vonatkozó jogszabályok és a Weboldalon felületén található valamennyi szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztatás – ideértve különösen a kurzusdíjra vonatkozó tájékoztatást is – határozza meg. Szerződő fél az Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a jelentkezés elküldése, illetve Nyitott tábor esetén az előleg kifizetése előtt köteles megismerni és annak megismeréséről nyilatkozni. Művésztelepre való jelentkezés esetén az online jelentkezési rendszer használata útján a Szolgáltató és a Szerződő fél között a jelentkezés elküldésével, és az alapján a Szolgáltató által megküldött – jelentkezési adatokat tartalmazó – visszaigazoló e-mail megküldésével jön létre a Szerződés. Művésztelepre való jelentkezés esetén – a visszaigazoló e-mail-ben – a Szolgáltató jogosult kérni a Szerződő felet arra, hogy igazolja azt, hogy a Jelentkező megfelel a Szolgáltató által a jelentkezés feltételeként előírtaknak. Ennek során különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltató jogosult kérni a Szerződő felet arra, hogy igazolja azt, hogy a Jelentkező szakirányú felsőoktatási tanulmányokat folytat, példálózó jelleggel sorolja fel a Jelentkező publikálásait, kiállításait stb.. A Szolgáltató ezirányú kérése esetén a Felek között csak abban az esetben jön létre Szerződés, amennyiben Szolgáltató elfogadja a Szerződő fél által a jelentkezés feltételeinek megfelelésére vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat stb.. Nyitott táborra való jelentkezés esetén az online jelentkezési rendszer használata útján a Szolgáltató és a Szerződő fél között a jelentkezés elküldésével, a Szolgáltató által megküldött – jelentkezési adatokat és a fizetési feltételeket tartalmazó – visszaigazoló e-mail alapján az előleg megfizetésével jön létre a Szerződés. Nyitott táborra való jelentkezés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után. A Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

A Szolgáltató jelentkezést elfogadó kifejezett nyilatkozata (visszaigazoló e-mail) hiányában nem jön létre Szerződés. Amennyiben e visszaigazolás a Szerződő fél jelentkezésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Szerződő félhez nem érkezik meg, a Szerződő fél mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben Szerződő fél az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat nem fogadja el, úgy nem lesz jogosult az online jelentkezési rendszer igénybevételére.

Nyitott táborra jelentkező Szerződő feleket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a visszaigazoló e-mail-ben meghatározott, legalább 8 napos fizetési határidőn belül nem érkezik meg (nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján) az előleg összege, úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól, és jogosult a Szerződő fél jelentkezését törölni.

Miután megérkezett az előleg, e-mail-ben megküldjük a visszaigazolást az előleg jóváírásáról, valamint a kifizetett előlegről szóló számlát.

 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató a Nyitott tábor teljes kurzusdíját, illetve a teljesítésre kijelölt bankszámlaszámot a fizetési határidővel feltünteti a Szerződő Fél számára küldött visszaigazolásban. Szolgáltató legalább 8 napos fizetési határidő köteles biztosítani a Szerződő fél számára az előleg megfizetésére. Szerződő fél „előleg” jogcímén a teljes kurzusdíjat köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Az összeg beérkezéséről a Tállyáért Egyesület e-mail értesítést küld a Szerződő félnek.

 1. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 11. § (1) l) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Szerződő felet arról, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) l) pontja alapján nem illeti gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. § szerinti jogát elállási és felmondási jogát.

Művésztelep esetén a Szerződő fél a Szerződéstől bármikor jogosult indokolás nélkül elállni, illetve a Szerződést a Művésztelep tartalma alatt bármikor jogosult indokolás nélkül felmondani.

Művésztelep esetén a Szolgáltató a Művésztelep kezdőidőpontját megelőző napig jogosult a Szerződéstől – működéssel összefüggésben felmerülő okból – indokolási kötelezettség mellett elállni.

Nyitott tábor esetén, a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző 14. napon történő vagy ezt megelőző lemondás (elállás) esetében a kurzusdíj teljes egészében visszajár a Szerződő fél részére azzal, hogy Szolgáltató az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles visszautalni a díjat a Szerződő fél számára.

Szerződő fél a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző 14 napon belül történő elállási jogát az alábbiakban meghatározásra bánatpénz megfizetése ellenében jogosult gyakorolni. A bánatpénz összegébe beszámításra kerül a már befizetett összeg, és a különbözetről a Szolgáltató 8 napos fizetési határidővel számlát állít ki.

A bánatpénz mértéke:

a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző 14. és 10. nap között a kurzusdíj 50%-a;

a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző 9. és 5. nap között a kurzusdíj 70%-a;

a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző 5. napon történő vagy későbbi lemondás esetén a kurzusdíj 100%-a.

Idő előtti távozás esetén a kurzusdíj teljes összege fizetendő, nem jár visszatérítés.

Nyitott tábor esetén a Szolgáltató a Nyitott tábor kezdőidőpontját megelőző napig jogosult a Szerződéstől – működéssel összefüggésben felmerülő okból – indokolási kötelezettség terhe mellett elállni azzal, hogy az elállási nyilatkozatának megtételétől számított 8 napon belül köteles a kurzusdíj teljes összegét visszafizetni a Szerződő félnek.

Szerződő Fél elállási nyilatkozatát a Szolgáltató fent megjelölt elérhetőségének (postacím, e-mail cím, telefonos elérhetőség) bármelyikére intézett megkeresés útján gyakorolhatja.

Szolgáltató az elállási nyilatkozatát a Szerződő féllel legalább elektronikus levél formájában köteles közölni azzal, hogy az e-mail-nek tartalmaznia kell az elállás indokát.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

4.1. Szerződő fél (jelen pont tekintetében: jogosult) a Szolgáltató (jelen pont tekintetében: kötelezett) hibás teljesítése esetén a kötelezettel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint. Hibás a teljesítés, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

4.2. Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a 4.3. alpont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.3. A kijavítást vagy kicserélést – a szolgáltatás tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

4.4. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4.5. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

4.6. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Vagyis a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha fogyasztó igazolja, hogy a szolgáltatást a kötelezett nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.7. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

4.8. Jogosult a szavatossági igényeit az Tállyáért Egyesülettel szemben érvényesítheti.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Szolgáltató a Kormányrendelet 11. § (1) m) pontjára tekintettel tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Szerződő felet arról, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a Szolgáltató termékszavatosság nem terheli.

 1. JÓTÁLLÁS

Szolgáltató a szolgáltatás jellegére tekintettel jótállást nem vállal.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

7.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el: artistaille.com/adatkezelesi-tajekoztato

COOKIE (SÜTI) HASZNÁLATA

8.1. A Weboldal sütiket használ, a Szolgáltató sütikre vonatkozó szabályzata az alábbi linken érhető el: ……………………………………………

 1. VIS MAIOR

9.1. E fogalom alatt értendő minden olyan ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető, és/vagy olyan, az Szolgáltatót érintő, de tőle független ok, amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen Általános Felhasználási Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését.

9.2. A Felek egyike sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért abban az esetben, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

9.3. Amennyiben a Vis Maior annak felmerülésétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem szűnik meg, bármely fél – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

 

 1. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

 

10.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a magyar jog az irányadó. A jelen Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával a Szerződő fél tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen Általános Felhasználási Feltételekből származó jogai és kötelezettségei összességét harmadik személy részére átruházza. A Szerződő fél ezennel előzetesen hozzájárul az ilyen szerződésátruházáshoz.

10.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Szerződő fél, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület (székhelye: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; elérhetőségei: Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf. 376.; E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu; Telefon: +36-46-501-091, 501-090; honlapja http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/). A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást és együttműködik annak eljárása során. Amennyiben a Szerződő fél a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Szerződő fél a fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag.

10.3.      Szerződő fél a szolgáltatással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit a Szolgáltató alábbi posta címén: 3907 Tállya, Rákóczi utca 35. vagy email címén: artistaille@artistaille.com vagy a +36 30 123 4567 telefonszám várja, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ ad.

10.4.      Szolgáltató tájékoztatja a Szerződő felet, hogy nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

 

A jelen Általános Felhasználási Feltételek 2022. június 1. napjától hatályos.